PRE-ELEC ®

Běžné plasty jsou elektrické izolanty. Velmi snadno se nabíjejí statickou elektřinou a zůstávají nabité i po uzemnění. Rizika spojená s elektrostatickými výboji jsou u běžných plastů vysoká. Mohou se projevit vznícením a explozí hořlavých atmosfér, mohou způsobit provozní problémy při výrobě a manipulaci s různými typy kapalin a prašných materiálů. Statické výboje ohrožují zdraví a způsobují poruchy či zničení elektronických součástí a zařízení.

Na rozdíl od běžných plastů mají vodivé plasty PRE-ELEC schopnost vést elektřinu. Vodivé plasty PRE-ELEC jsou po uzemnění vybité a neakumulují statickou elektřinu. PRE-ELEC materiály jsou optimálním řešením pro aplikace a prostředí, kde hrozí rizika spojená s výbojem statické elektřiny.


Elektricky vodivé a náboj rozptylující materiály PRE-ELEC jsou kombinací speciálních vodivých sazí a polymerů na bázi PE, PP, PS, ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA12, PBT, TPU a TPE-S. Vodivé saze jsou nejběžnějším vodivým plnivem, které se používá pro výrobu elektricky vodivých plastů. Nabízí výborný poměr cena-výkon a jejich vlastností jsou stabilní v čase. Povrchový odpor vodivých a náboj rozptylujících plastů se pohybuje v řádech od 103Ohm do 109Ohm.

Firma Premix nabízí úsporu nákladů spojenou s nákupem materiálů v podobě vodivých koncentrátů, které je možné mísit s běžnými materiály či regranuláty a tím zajistit konkurence schopné a udržitelné řešení. Kromě ekonomické úspory umožňuje použití koncentrátů modifikaci materiálových vlastností. Pokud chcete u výsledného produktu zvýšit tuhost a pevnost, můžete naředit koncentrát materiálem s vhodnou výztuží. Lze také upravit samozhášivost přídavkem materiálu s retardérem hoření apod.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vlastnosti jsou závislé na výběru primárního polymeru
 • Elektrická vodivost v řádech od 103Ohm do 109Ohm
 • Odolnost vůči UV záření
 • Náboj rozptylující vlastnosti
 • Snadná zpracovatelnost a nízká hustota
 • Nekorozivní povaha ve srovnání s kovy
 • Environmentální udržitelnost při použití koncentrátů a regranulátů
 • Samozhášivost při použití koncentrátů a materiálů s retardéry hoření

Aplikace a použití

Materiály PRE-ELEC nacházejí uplatnění zejména v obalovém průmyslu jako ochrana citlivé elektroniky a zařízení před výboji statické elektřiny a tím prodlužují jejich životnost. Materiály PRE-ELEC zajištují bezpečné pracovní prostředí v explozivních atmosférách a umožňují přesné dávkování léčiv. Klíčovou roli hrají v laboratorní diagnostice a využití pro filtraci a čištění vzduchu, vody a stínění elektromagnetického signálu. Typické aplikace materiálů PRE-ELEC jsou:

 • Obaly pro elektroniku a elektrotechniku, nosiče dílů, bublinkové fólie, palety, boxy
 • Palivové systémy, konektory, trubky, plnící hrdla, kontejnery, kanystry
 • Dávkování kapalin a léčiv, pipety, inhalátory
 • Laboratorní diagnostika
 • Průmyslové hadice a trubky, prevence ulpívání prachu a nečistot
 • Těžební a důlní zařízení s rizikem exploze

Zpracování

Materiály PRE-ELEC je možné zpracovávat technologií vstřikování, případně vytlačování. Sušení je doporučeno kvůli vyšší absorpci vlhkosti vodivými sazemi. V závislosti na typu použitého polymeru se pohybuje teplota sušení v intervalu 70-120 °C po dobu 1-5h. Teplota taveniny ve šneku u elektricky vodivých plastů může být spíše vyšší a měla by respektovat konkrétní doporučení pro daný typ polymeru. Zpětný tlak může být opět vyšší v porovnání se standardními plasty. Vstřikovací rychlost by měla být spíše nižší kvůli vyššímu riziku smykového namáhání aglomerátů vodivých sazí. Nadměrné smykové namáhání by mělo být eliminováno ve vtokových kanálech a vtokových ústích. Teplota nástroje může být spíše vyšší. Chlazení by mělo být konsistentní. Smrštění materiálů PRE-ELEC je nižší v porovnání s neplněnými plasty.