Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

PERKACIT ®

BEHN MEYER

Produkty PERKACIT ® CBS a TBBS slouží jako primární urychlovače na bázi aminu, které kombinují rychlou vulkanizaci s dobrou ochranou proti nadměrnému navulkanizování. Perkacit ® DPG se používá jako sekundární urychlovač v kombinaci s thiazoly a sulfenamidy ve většině elastomerů vulkanizovaných sírou. Perkacit ® MBTS je středně rychlý primární urychlovač pro všechny sírou vulkanizované elastomery. V kombinaci s dalšími surovinami v gumárenských směsích pomáhají k rychlejší vulkanizaci a tím snižují výrobní náklady.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

 • Žlutý/bílý/šedivý prášek / žluté/bílé/šedivé granule
 • Dávkování od 0,5 do 3 dsk (dle směsi, použitého typu a kombinace s dalšími surovinami)
 • Působí jako urychlovače vulkanizace přírodního a syntetického kaučuku

APLIKACE A POUŽITÍ

Aplikace a použití se může lišit v závislosti na použitém typu:

Perkacit® CBS a TBBS lze použít:

 • ve směsích pro pneumatiky z přírodního a syntetického kaučuku samostatně nebo s malým množstvím sekundárních urychlovačů v kombinaci se sírou
 • ve směsích pro průmyslové pryžové výrobky se sekundárními urychlovači, jako je Perkacit TMTD, k nahrazení systémů MBTS/DPG
 • ve směsích EPDM a NBR jako primární urychlovač, což poskytuje dobrou ochranu proti nadměrnému navulkazování a rychlou vulkanizaci

Vulkanizáty získané pomocí Perkacit ® CBS vykazují vynikající fyzikální vlastnosti. Lze ho použít jako základ pro efektivní systémy vulkanizace (EV) v kombinaci s vysokou úrovní sekundárních urychlovačů, jako jsou thiuramy, pro získání zlepšených vlastností při tepelném stárnutí. Při vysokých koncentracích způsobí Perkacit® CBS mírné zabarvení v bílých nebo světle zbarvených směsích.

Perkacit ® TBBS ve srovnání s Perkacit ® CBS vykazuje o něco delší ochranu proti nadměrnému navulkazování a je o něco aktivnější. V kombinaci s PVI ho lze použít jako alternativu k MBS v aplikacích, kde je přítomnost N-nitrosaminů důležitá a kde je vyžadována ochrana proti nadměrnému navulkanizování a rychlejší vulkanizace. Při vysokých koncentracích způsobí Perkacit ® TBBS mírné zabarvení v bílých nebo světle zbarvených směsích.

Perkacit ® DPG jako sekundární urychlovač vykazuje synergický účinek při použití s thiazoly a sulfenamidy, což poskytuje rychlejší vulkanizaci a vyšší úroveň mechanických vlastností ve všech univerzálních elastomerech. Obecně se nepoužívá samostatně, protože má tendenci být velmi pomalý. Z důvodu zabarvení není vhodný pro světlé směsi. Poskytuje rychlou vulkanizaci, směsi s dobrou odolností proti reverzi a s dobrou odolností proti stárnutí.

Perkacit ® MBTS má nejširší oblast použití v průmyslových pryžových výrobcích, včetně obuvi, hadicích, střešních krytinách a ve výrobcích pro automobilový průmysl. Poskytuje střední zpracovatelskou bezpečnost a středně rychlou vulkanizaci s plochou vulkanizační křivkou. Vlastnosti vulkanizátu jsou podobné těm, které je možné získat s přípravkem Perkacit ® MBT, MBTS lze ale často použít, když je MBT příliš rychle navulkanizovaný. Směsi založené na MBTS mají o něco lepší odolnost proti stárnutí a reverzi než odpovídající směsi založené na sulfenamidech. Účinek Perkacitu ® MBTS lze posílit použitím sekundárních urychlovačů k dosažení rychlejší vulkanizace a vyššího modulu. Nebarví, lze ho tedy použít i ve světlých směsích.

ZPRACOVÁNÍ

Produkty řady PERKACIT ® se do gumárenské směsi přimíchávají při přípravě na dvouválci či v hnětiči. Teplota bodu tání se liší dle použitého typu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkty PERKACIT ® jsou k dispozici v 20 kg pytlích.

Perkacit ® je nutné skladovat na chladném, suchém a dobře větraném místě, aby nedošlo k vystavení baleného produktu přímému slunečnímu záření. Skladování na paletách ve dvou stozích na sobě, vysoká vlhkost a/nebo vysoká teplota může způsobit degradaci materiálu.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.