Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

PRE-ELEC ® ESD

PREMIX

Běžné plasty jsou elektrické izolanty. Velmi snadno se nabíjejí statickou elektřinou a zůstávají nabité i po uzemnění. Rizika spojená s elektrostatickými výboji jsou u běžných plastů vysoká. Mohou se projevit vznícením a explozí hořlavých atmosfér, mohou způsobit provozní problémy při výrobě a manipulaci s různými typy kapalin a prašných materiálů. Statické výboje ohrožují zdraví a způsobují poruchy či zničení elektronických součástí a zařízení.

Na rozdíl od běžných plastů mají vodivé plasty PRE-ELEC schopnost vést elektřinu. Vodivé plasty PRE-ELEC jsou po uzemnění vybité a neakumulují statickou elektřinu. PRE-ELEC materiály jsou optimálním řešením pro aplikace a prostředí, kde hrozí rizika spojená s výbojem statické elektřiny.

Elektricky vodivé a náboj rozptylující materiály PRE-ELEC jsou kombinací speciálních vodivých sazí a polymerů na bázi PE, PP, PS, ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA12, PBT, TPU a TPE-S. Vodivé saze jsou nejběžnějším vodivým plnivem, které se používá pro výrobu elektricky vodivých plastů. Nabízí výborný poměr cena-výkon a jejich vlastností jsou stabilní v čase. Povrchový odpor vodivých a náboj rozptylujících plastů se pohybuje v řádech od 103Ohm do 109Ohm.

Firma Premix nabízí úsporu nákladů spojenou s nákupem materiálů v podobě vodivých koncentrátů, které je možné mísit s běžnými materiály či regranuláty a tím zajistit konkurence schopné a udržitelné řešení. Kromě ekonomické úspory umožňuje použití koncentrátů modifikaci materiálových vlastností. Pokud chcete u výsledného produktu zvýšit tuhost a pevnost, můžete naředit koncentrát materiálem s vhodnou výztuží. Lze také upravit samozhášivost přídavkem materiálu s retardérem hoření apod.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

 • vlastnosti jsou závislé na výběru primárního polymeru
 • elektrická vodivost v řádech od 103Ohm do 109Ohm
 • odolnost vůči UV záření
 • náboj rozptylující vlastnosti
 • snadná zpracovatelnost a nízká hustota
 • nekorozivní povaha ve srovnání s kovy
 • environmentální udržitelnost při použití koncentrátů a regranulátů
 • samozhášivost při použití koncentrátů a materiálů s retardéry hoření

APLIKACE A POUŽITÍ

Materiály PRE-ELEC nacházejí uplatnění zejména v obalovém průmyslu jako ochrana citlivé elektroniky a zařízení před výboji statické elektřiny a tím prodlužují jejich životnost. Materiály PRE-ELEC zajištují bezpečné pracovní prostředí v explozivních atmosférách a umožňují přesné dávkování léčiv. Klíčovou roli hrají v laboratorní diagnostice a využití pro filtraci a čištění vzduchu, vody a stínění elektromagnetického signálu. Typické aplikace materiálů PRE-ELEC jsou:

 • obaly pro elektroniku a elektrotechniku, nosiče dílů, bublinkové fólie, palety, boxy
 • palivové systémy, konektory, trubky, plnící hrdla, kontejnery, kanystry
 • dávkování kapalin a léčiv, pipety, inhalátory
 • laboratorní diagnostika
 • průmyslové hadice a trubky, prevence ulpívání prachu a nečistot
 • těžební a důlní zařízení s rizikem exploze

ZPRACOVÁNÍ

Materiály PRE-ELEC je možné zpracovávat technologií vstřikování, případně vytlačování. Sušení je doporučeno kvůli vyšší absorpci vlhkosti vodivými sazemi. V závislosti na typu použitého polymeru se pohybuje teplota sušení v intervalu 70-120 °C po dobu 1-5h. Teplota taveniny ve šneku u elektricky vodivých plastů může být spíše vyšší a měla by respektovat konkrétní doporučení pro daný typ polymeru. Zpětný tlak může být opět vyšší v porovnání se standardními plasty. Vstřikovací rychlost by měla být spíše nižší kvůli vyššímu riziku smykového namáhání aglomerátů vodivých sazí. Nadměrné smykové namáhání by mělo být eliminováno ve vtokových kanálech a vtokových ústích. Teplota nástroje může být spíše vyšší. Chlazení by mělo být konsistentní. Smrštění materiálů PRE-ELEC je nižší v porovnání s neplněnými plasty.

Související dokumenty

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.